Novinky a aktuality

09.09.2014

Upozornění

Omlouváme se, ale připravujeme pro Vás novou verzi stránek...

09.09.2014

Zahájení školního roku 2014/2015

V pondělí 1. září 2014 proběhlo v Kulturním domě slavnostní zahájení školního roku. Žáky nejdříve přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Kozák, poté jim popřáli mnoho úspěchů v novém školním roce také starosta obce Boršice Ing. Roman Jílek a zástupkyně…..

Aktuální fotoalba

Něco z historie mateřské školy

 

 

 NĚCO Z HISTORIE SOUČASNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 První zápis o současné mateřské škole se datuje ke školnímu roku 1960-1961, kdy byla slavnostně otevřena nová budova mateřské školy.

 

Další přístavba MŠ-kuchyně, jídelny a druhé třídy byla započata po Velikonocích v roce1962 adostavěna v roce 1963.Od 1.11.1964 byl zaveden samostatný vodovod.U příležitosti slavnostního otevření 2.části budovy  bylo předáno čestné  uznání dvěma občanům, panu K.Veverkovi  a panu C.Vojáčkovi, kteří se nejvíce zasloužili o výstavbu MŠ.

 V roce 1966 bylo dokončeno ústřední topení a v roce 1968 byla započata úprava zahrady

V květnu roku 1969 se začalo s výstavbou kryté terasy a přístavby se sklepem a zvláštním vchodem do MŠ. Nápomocno materiálně při úpravách  bylo místní JZD.V roce 1971 byla  v plánu nástavba za účelem rozšíření kapacity školy o jedno oddělení, jelikož populace dětí začala vzrůstat.Ovšem budova MŠ rozšířena nebyla a proto bylo dohodnuto, že přístavek, který byl původně plánován pro jídelnu ZDŠ, bude využit jako samostatná třída pro děti před.věku a to pouze s dopoledním provozem.Od roku1972 byly zřízeny tři oddělení.

Ve školním roce 1972-73 měla školní zahrada již rozmanité využití-byla vybudována křižovatka pro dopravní výchovu, dvě hřiště travnaté a pískové,chodníky a zabudované houpačky.V dalším roce byl vybudován pro děti bazén a tělovýchovná část zahrady byla doplněna novým nářadím,byla zakoupena skluzavka.Ovšem je zaznamenáno i datum-31.května 1973,kdy byla silná průtrž mračen,která z velké části poškodila vybudovanou zahradu.Voda stékající z kopců brala nečistotu ze skládky nad studní a tak znemožnila používání vody.

 

Provoz MŠ byl dočasně z hygienických důvodů zastaven.Proto se začalo uvažovat o vybudování zídky nad zahradou, která by případným nehodám zabránila.Ta byla vybudována v roce 1979 .

 

Rok 1985 byl rokem „Spartakiády“.I naše MŠ se přičinila o zdárný průběh spartakiádního vystoupení skladbou „Rodiče a děti“.Cvičilo celkem 24 rodičů s dětmi, slavnost proběhla ve sportovním areálu TJ Boršice.

 

Vzhledem k tomu,že na začátku školního roku 1986-87 bylo do MŠ zapsáno 102 dětí,bylo po dohodě s ONV – odborem školství a s JZD, 12 dětí převedeno do MŠ Stříbrnice.

Na počátku r.1988 byla MŠ napojena na veřejný vodovod, tak musela být provedena i úprava okolí.

 

Součástí výchovné práce na MŠ byla úcta k lidovým tradicím obce, seznamování s folklorními prvky.Ve spolupráci s rodiči se obnovilo a našilo pro děti několik krojů.Vyvrcholením byla účast na folklorním programu „Starodávná dědina“, kde děti předvedly pásmo dětských lidových her,říkadel, písní a tanečků z blízkého okolí.S tímto programem byly děti oceněny „Čestným uznáním“na okresní přehlídce dětských folklorních souborů.V červnu roku 1989 proběhla  folklorní přehlídka v Nedakonicích,naše děti opět úspěšně reprezentovaly  jako jediná MŠ v okrese vystoupily se svým programem na okresním shromáždění k 70.výročí vzniku ČSSR.

Ve školním roce 1990-1991došlo k větším změnám.Počet dětí se snížil, byly zřízeny pouze dvě třídy,z prostoru první třídy se stala jídelna pro děti ZŠ, která doposud fungovala v budově OÚ.

.

Dne 27.3.1992 poctil naši obec svou návštěvou pan prezident Václav Havel.Děti MŠ ve slavnostních krojích pana prezidenta  v objektu  JZD přivítaly a zazpívaly mu folklorní písničky.

 

Na školní rok 1992-1993 bylo zapsáno již více dětí.Školský úřad  se souhlasem okresního hygienika povolil zřídit třídu s dopoledním provozem pro nejmenší děti a to v prostorách určených k odpočinku dětí druhé třídy.Od 21.10.1992 probíhala  v celé budově rekonstrukce topení a modernizace vybavení postupovala postupně v celé budově-výměna osvětlení,instalace žaluzií v oknech, zakoupení koberců.Na zakoupení nových hraček pro děti přispívali sponzoři soukromých firem v Boršicích.

 

V roce 1994 byla vybudována v budově i plynová kotelna a proběhla částečná rekonstrukce sociálního zařízení. V průběhu roku 1995-96 se podařilo vyměnit dlažbu v hale MŠ.

 

 

Pro velký počet zapsaných dětí byla v roce 1994-1995 zřízena třída pro děti MŠ v budově dolní ZŠ.Pedagogický sbor se rozšířil na 8 učitelek včetně paní ředitelky.Provoz této čtvrté třídy probíhal až do počátku školního roku 1997-98 v daných prostorách.

 

Velkým problémem budovy byla několik let závadná střecha, přes prázdniny v roce 1998 proběhla její oprava.Jelikož naší MŠ postihlo i opakované vloupání do budovy, bylo nutno řešit otázku zabezpečení.Zde vyšla vstříc firma Cipres-filtr s.r.o, která zajistila instalaci bezpečnostního zařízení.

 

V roce 1999 proběhla rekonstrukce kuchyně, její modernizace včetně vzduchotechniky, byl pořízen stojan na kola před MŠ a v následujícím roce  byla provedena výměna vchodových dveří

.

Ve školním roce 1999-2000 dochází ke snížení počtu dětí a proto jsou zřízeny tři třídy s dopoledním provozem a dvě třídy s odpoledním provozem. V průběhu roku byly prováděny  jen běžné opravy .

 

Počet dětí v roce 2000-2001 se  navýšil-83 dětí- 5  učitelek na celý úvazek, jedna na 0,6.

 

Rok 2001-2002 – /počet dětí 76, učitelek 5/.Byla realizována výměna hlavních vchodových dveří. Dále došlo k výměně části plotu – směrem od hřiště. Pletivo věnovala „Technika“ a.s.Boršice.

 

Ve školním roce 2002-2003 bylo ve třech třídách celkem 68 dětí.Pedagogický sbor tvořilo 5 učitelek. K 1.1.2003 na základě zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a na základě zřizovací listiny se MŠ stala součástí právní subjektivity ZŠ Boršice. Ředitelem celého subjektu byl Mgr.Miroslav Pavlík a vedením MŠ byla pověřena paní učitelka Dagmar Žajdlíková.

 

Byl realizován projekt „Zdravotechnika“-napojení na veřejnou kanalizace – provedla firma ZESS a.s.Boršice. Do kuchyně a na sociální zařízení pro personál byly namontovány bezdotykové baterie a pořízen nový bojler firmou „VTP“ s.r.o ve spolupráci s panem Wunderlichem. Do jedné třídy byl firmou „Tvar“s.r.o vyroben a namontován nový nábytek – skříně na ukládání léhátek a lůžkovin, kontejnery na hračky, vestavěné skříně, police do výtvarného koutu i pro pitný režim.V hodnotě 40.000,- Kč nám byl věnován dětský nábytek – „Stavby s.r.o.. V prostoru kotelny byly namontovány mříže k zabránění vstupu nepovolaným osobám. 

Školní rok 2003-2004 – počet dětí 70,počet učitelek 5 .Ve spolupráci se zřizovatelem a díky sponzorství některých firem se nám podařilo realizovat rekonstrukci zahradního domečku a pískovišť na zahradě. Do kuchyně byl zakoupen Konvektomat se sadou nádobí, dále ohřívací pult.

Počet dětí ve školním roce 2004-2005 byl74 apočet učitelek 5. V průběhu roku došlo ke změně ve vedení školy. K 1.7.2005 byl do funkce ředitele ZŠ jmenován PaedDr.,Mgr. Stanislav Horehleď.

Byly zřízeny do další třídy skříně na ukládání lůžkovin , dále do oddělení červených jablíček byl pořízen nový nábytek, paravany na oddělení koutů a police na pitný režim a  do výtvarného koutu. Vše provedla firma „Tvar s.r.o Boršice.

V období vánoc se nám podařilo získat formou sponzorských darů částku ve výši 45.400 Kč.Tato částka byla využita na zakoupení hraček, tříkolek a tělovýchovného nářadí. Nepeněžitý dar činil částku 1.800 Kč. 

Zahájení školního roku 2005-2006 proběhlo dne 4.9.2005 . Do MŠ docházelo celkem 66 dětí.Byla vytvořena 3 oddělení.Výchovně vzdělávací práci provádělo 5 učitelek, z toho jedna na zkrácený úvazek.

V tomto školním roce proběhla řada rekonstrukcí a úprav. Zastaralé a nevyhovující sociální zařízení pro děti byla v obou křídlech plně zrekonstruována , současně proběhla i rekonstrukce dvou místností ,které děti využívají k pracovním a výtvarným činnostem.

V měsíci říjnu byla provedena výměna všech oken za okna plastová včetně žaluzií a započalo se se zateplováním celé budovy, byla provedena i vnější izolace. Veškeré stavební práce i s novou fasádou byly ukončeny v měsíci prosinci.

Na stavební úpravy byla poskytnuta dotace ve výši 2 700 000,- Kč.Na základě výběrového řízení byla dodavatelem všech prací podle projektu firma Stavby, s.r.o.,Boršice, celkový náklad 3 100 000 ,- Kč.

V jarních měsících proběhla úprava prostor kolem budovy MŠ, byly pořízeny ochranné sítě na pískoviště a do školní jídelny byly  sítě do oken.V období prázdnin byly všechny prostory MŠ vymalovány a stěny vstupní haly doplněny dekoračními koberci.  

Ve  školním roce 2006-2007  docházelo  do mateřské školy  celkem 55 dětí, byla dvě oddělení .Vzhledem k poklesu počtu dětí došlo i ke snížení počtu učitelek – 4. K dalším personálním změnám nedošlo. V období školního roku byly prováděny jen běžné úpravy.O prázdninách došlo k částečné úpravě terénu na zahradě a byly pořízen nový zahradní nábytek a hrací prvky  pro děti. 

Dvě oddělení byla ve školním roce 2007-2008 naplněna počtem 54 dětí.Personální obsazení zůstává stejné.Byly pořízeny nové stoly a židličky pro děti v celkové částce 52.692 Kč.

Celkem 56 dětí docházelo do mateřské školy ve školním roce 2008-2009 – dvě třídy.V1.třídě – paní učitelky Vladimíra Mlčková, Petra Bubláková, ve 2. třídě paní učitelky Dagmar Žajdlíková, Jitka Třísková.Paní učitelka Bubláková měla v MŠ zkrácený úvazek – 0,35 hod, zbytek úvazku ve školní družině.Ostatní personální obsazení beze změn.Před budovou MŠ bylo pořízeno nové oplocení v hodnotě 73.780,- Kč.Poděkování náleží manželům Jánským, kteří věnovali LCD PROJEKTOR.

Letošním školním roce 2009-2010 došlo k personálním změnám.Paní učitelka Bubláková odešla do ZŠ, kde pracuje jako vychovatelka ve školní družině a asistentka integrovaných dětí.Na její místo nastoupila paní učitelka Šárka Horňáková, která učila s paní uč.V.Mlčkovou v 1 třídě. Ve2. a3. třídě učila paní uč.D.Žajdlíková a J.Třísková Celkem bylo v MŠ 60 dětí.Provozní zaměstnanci byly ve stejném složení. Byly zakoupeny stoly a židličky do školní jídelny v částce 35.701,-Kč a dokoupeny do třídy za 10.500,-Kč. Vzhledem k velkému počtu dětí bylo nutné vytvořit jednu třídu pro děti v budově ZŠ – k této realizaci došlo během prázdnin, včetně rekonstrukce sociálního zařízení/financovala obec/ Dále byl zakoupen nový nábytek, koberec a část didaktických her, pomůcek i hraček vše v celkové částce 58.000,- Kč.

Ve školním roce 2010-2011 docházelo do naší mateřské školy 70 dětí. Pedagogický kolektiv byl posílen o p.uč.V.Ludvíčkovou. V průběhu jarních prázdnin byly pořízeny nové skříňky v šatnách dětí v hodnotě 82.000 Kč.

Vzhledem k tomu že opět narůstá  počet dětí, jejichž rodiče  mají zájem o předškolní vzdělávání, probíhaly již přípravy na další školní rok.Byla provedena rekonstrukce dalšího sociálního zařízení, zřízena další třída v budově základní škole  - naše odloučené pracoviště.

Během prázdnin provedl obecní úřad Boršice rekonstrukci kanalizace z vnější části budovy a byla zahájena rekonstrukce prádelny.

Předškolní vzdělávání v tomto roce 2011 - 2012 probíhalo ve čtyřech třídách, z toho jsou dvě třídy umístěny v budově ZŠ/odloučené pracoviště/. Paní uč.Věra Ludvíčková u nás ukončila pracovní poměr a náš ped. sbor byl posílen o dvě nové p.uč.- B.Zabilovou a G.Hejtmánkovou.Do školní jídelny nastoupila nová vedoucí – paní J.Zástavová a pomocná kuchařka paní H.Kamarádová.

Kapacita mateřské školy byla navýšena na 90 dětí ,  k 30.2.2011 – navštěvovalo MŠ 89 dětí.Na základě požadavku hygieny došlo v průběhu roku k přemístění kanceláře vedoucí školní jídelny do sborovny a ta byla umístěna do místnosti, která dříve sloužila jako výtvarná místnost pro děti. Byla tím i vyřešena otázka šatny pro paní kuchařky.Paní učitelkám byl do sborovny pořízen nový nábytek. Ve spolupráce s obcí byl vybudován nový přístupový chodník .

Školní rok 2012 – 2013 –celkový počet dětí 81, změny v pedag.sboru – paní učitelka Šárka Horňáková odešla na mateřskou dovolenou, na její místo nastoupila p.učitelka Hana Brázdilová. Byla započata přístavba mateřské školy.