Novinky a aktuality

09.09.2014

Upozornění

Omlouváme se, ale připravujeme pro Vás novou verzi stránek...

09.09.2014

Zahájení školního roku 2014/2015

V pondělí 1. září 2014 proběhlo v Kulturním domě slavnostní zahájení školního roku. Žáky nejdříve přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Kozák, poté jim popřáli mnoho úspěchů v novém školním roce také starosta obce Boršice Ing. Roman Jílek a zástupkyně…..

Aktuální fotoalba

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

MATEŘSKÁ ŠKOLABORŠICE

 

Motto školy :„RUKU V RUCE S PŘÍRODOU“

 

Čj.: ZŠM  151/2013

 

Identifikační údaje o mateřské škole

 

Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uh. Hradiště

 

Sídlo školy:

Základní škola, Podradovany 190, 687 09 Boršice

Mateřská škola, U hřiště 500, 687 09 Boršice

Zřizovatel:

Obec Boršice

Kontakty:

Tel:572 501 118 – starosta obce ing.Roman Jílek

e – mail:starosta@borsice.cz

IČO školy:

75023547

Právní forma:

Od 1.1.2003 příspěvková organizace

Ředitel školy:

Mgr.Tomáš Kozák

Zástupce ředitele

pro předškolní vzdělávání

Dagmar Cilečková

Kontakty:

Základní škola:

Tel: 576 514 001

e-mail:zsborsice@uhedu.cz

Mateřská škola:

Tel: 576 514 005,06

e-mailmsborsbuch@uhedu.cz

www.zsborsice.cz

 

Zpracoval:

Dagmar Cilečková

 

 

Vznik budovy současné mateřské školy se datuje k roku 1961. Její postupný rozvoj je zachycen v příloze „Historie budovy MŠ“. Jedná se o přízemní budovu, která stojí na pěkném a především vhodném místě. Okolo budovy je vybudována zahrada.

Všechny vnitřní prostory jsou plně využity. Máme celkově čtyři herny a dvě z nich slouží v odpoledních hodinách jako lehárna pro odpočinek dětí .Ve 2 .třídě mají děti samostatnou místnost pro výtvarné i pracovní činnosti. Paní učitelky mají k dispozici sborovnu, která slouží k převlékání i paní uklizečce.

Součástí budovy je i kuchyně a jídelna pro děti ze základní školy. Rovněž naše děti mají samostatnou jídelnu. Ve sklepních prostorách je umístěna kotelna, prádelna, sklad hraček, sklad na ukládání brambor.

 

„Ruku v ruce s přírodou“

Již samotné motto vyjadřuje zaměření programu na oblast environmentálního vzdělávání dětí v symbióze s okolním prostředím. Cílem je maximálně využívat okolní prostředí k poznávání živé i neživé přírody, poznávat zákonitosti přírody a její krásy, rozvíjet své smysly, pracovat s přírodním materiálem, objevovat vlastní možnosti, jak přírodě pomoci.

Hlavním cílem enviromentální výchovy je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

Hlavní záměry:

 • pomáhat dětem zažívat krásu a tajemství přírody
 • učit děti přírodu milovat a mít k ní úctu
 • rozvíjet v dětech vědomí rozmanitosti forem života a pocit odpovědnosti za životní prostředí
 • vytvářet správnou představu o úloze člověka v systému přírody
 • utvářet žádoucí postoje k životnímu prostředí
 • poznávat a ochraňovat přírodu
 • rozvíjet vztahy mezi rodiči a dětmi-zapojit je do činností mateřské školy

K vytvoření ŠVP PV zaměřeným na environmentální výchovu nás inspirovalo vypracování projektu „Ruku v ruce s přírodou“ – úprava zahrady naší mateřské školy v přírodním stylu, jehož cílem je vytvoření  inspirativního prostředí zahrady a hřiště s novými přírodními prvky, které budou děti podněcovat k volné tvořivé hře, upevní jejich kontakt s přírodou a nabídnou rozmanité podněty k duševním i fyzickým činnostem. Projekt zahrady  pamatuje na přímý výukový potenciál, který je součástí našeho ŠVP PV  jehož cílem je přenést prvky environmentální výchovy do přírodního prostředí , a tak rozmanitými způsoby stimulovat smyslové vnímání dětí.

 Mateřská škola a rodiče

 My dospělí – rodiče a učitelé bychom měli vytvořit dětem bezpečný a láskyplný prostor pro jejich sebe-objevování. Prostor, kde budou moci bez strachu a zábran, naopak v radosti a lásce prožít svoji individuální povahu. Svůj individuální dar. Svoji jedinečnost.

Rodina a mateřská škola jsou v předškolním věku dvě nejdůležitější instituce, které dítě rozhodujícím způsobem vychovávají a formulují jeho osobnost. Dobrý vzájemný vztah rodiny a školy může pozitivně ovlivnit celý dětský vývoj. Oboustranná důvěra, vzájemná shoda a harmonie mezi oběma partnery umožní dítěti bohatý citový život, plný nových podnětů a prožitků a zároveň pocit jistoty a bezpečí při pobytu doma i v MŠ.

Role rodiny a školy jsou odlišné, doplňující, nejsou konkurenční . Společné činnosti rodičů s dětmi v mateřské škole umožňuje prolínání obou prostředí, umožní rodičům vidět své děti ve společnosti vrstevníků, při samostatné práci, samotném vystoupení a naopak, děti se mohou pochlubit se vším, co umí a znají, mají své rodiče jenom pro sebe, silné citové zážitky jsou obohacující pro obě strany. 

Aktivní přítomnost rodičů v mateřské škole umožní učitelce poznat výchovný styl rodiny, vztahy v rodině, prohloubit její poznatky o dítěti, naopak do mateřské školy proniká prostřednictvím rodičů, jejích různých profesí, životních zkušeností a osobních charakteristik širší společenské prostředí, které oslabí negativní působení uzavřeného sociálního prostředí(mateřské školy).

 

Úspěšné dosažení  cíle budeme realizovat prostřednictvím cílených a plánovitých školních aktivit, nabídnutím nových kontaktů s mateřskou školou, poskytováním prostoru rodičům  pro jejich vlastní iniciativu.

PODMÍNKY  PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

1.MATERIÁLNÍ (VĚCNÉ) PODMÍNKY

1.1  Třídy

Naše mateřská škola má odpovídající prostory pro děti, jejich vybavení a uspořádání  poskytuje dětem možnost skupinových a individuálních činností.

V budově mateřské školy/U hřiště 500/ jsou dvě třídy.s počtem 24 dětí 1. třída, 27 dětí je ve 2.třídě.

Každá třída má tři místnosti. V jedné jsou umístěny stolky a židličky, zde si děti hrají a rovněž se zde podává jídlo. Druhá místnost je využívána především k námětovým hrám a pohybové aktivitě. Zde je soustředěno nářadí a náčiní pro pohybové činnosti dětí. Po obědě je  tato místnost využívána  k odpočívání dětí. Ve třetí  místnosti první třídy je sborovna, ve 2 . třídě   slouží k pracovním a výtvarným činnostem. Každá třída má svou šatnu, umývárnu. Šatna je společná v osvětlené a dobře větratelné hale.

Na odloučeném pracovišti - v budově základní školy se nachází dvě třídy.S počtem 16 dětí 3 .třída a ve 4. třídě je 18 dětí . Každá třída má k dispozici  jednu místnost, která slouží především k pracovním i výtvarným činnostem, k didakticky zaměřeným činnostem, volným hrám a k relaxaci dětí po obědě.

 K pohybovým aktivitám slouží víceúčelová hala vedle  budovy, Sociální zařízení se nachází vedle třídy, šatny dětí jsou umístěny v přízemí budovy.

Třídy jsou dostatečně vybaveny dětským nábytkem a hračkami, které jsou dětem volně přístupné v otevřených policích a kontejnerech. Z hlediska estetického usilujeme o jednotný styl vybavení tj.světlé dřevo a barevné doplňky dominující danou třídu.

1.2  Zahrada 

Bude doplněno po realizaci projektu . zahrada v přírodním stylu

1.3  Poloha mateřské školy

Mateřská škola stojí na klidném místě obklopena zahradou. Naším „sousedem“ je základní škola, která nám v zimních měsících umožňuje cvičit v jejich tělocvičně.

Velkou výhodou umístění mateřské školy je , že máme vedle hřiště a nemáme daleko ani na vycházku do lesa a do přírody.

Všechny vnitřní i venkovní prostory naší mateřské školy (s výjimkou nerovnosti terénu chodníku na zahradě) splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 1. 1.        PSYCHOHYGIENICKÉ PODMÍNKY

 2.1 Školní stravování

Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal zásadám správné výživy, aby uspokojil nároky dětského organismu, který roste a vyvíjí se a také aby dětem chutnalo.Je zajištěn dostatečný přísun vitamínů  ve formě ovoce a zeleniny i pitný režim – nápoje jsou připravovány ráno v nerezových termonádobkách s výpustným kohoutem s příchodem dětí. Dětem je předkládán čaj, džus, šťáva. O čistotu nádobí pečují  uklizečka a kuchařka.V letních měsících mají děti pití zajištěno i na zahradě.

 • Pitný režim znamená udržování dostatečného množství tekutin a minerálů v organismu.Prostředkem zajišťování pitného režimu v naší mateřské škole je tzv. pitný koutek.
 • Pitný koutek je umístěn na viditelném a dobře přístupném místě.
 • Nádoba /nerezová termonádobka s výpustným kohoutkem/, ve které je připraven nápoj, je uzavřená, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ze zevního prostředí.
 • Nápoj má přiměřenou teplotu, aby mohl být konzumován.
 • Nápoj je během dne doplňován a měněn.
 • Každé dítě má svůj hrníček, tím se zabraňuje přenosu choroboplodných zárodků z dítěte na dítě.
 • Pitný režim je rozdělen rovnoměrně do celého dne/děti by měly vypít během dne tolik tekutin, aby byla pokryta potřeba každého dítěte, která činí 100ml/kg/den.
 • Během dne ve třídě paní učitelky dětem připomínají nutnost pít.
 • Pitný režim při pobytu venku na zahradě je zajištěn.Děti mají k dispozici opět nápoj v uzavřené nádobě, dostatečné množství hrníčků, které si po použití oplachují v kbelíku s vodou, ta  se průběžně mění.
 • Při delší plánované vycházce si děti nosí svoje „pitíčko“ v batůžkách a  paní učitelky mají   v PET láhvích nápoj a pár hrníčků zabalených v sáčku, pro případ, že by některé dítě nemělo svůj vlastní nápoj.

 V jídelníčku máme dostatečně zastoupeny mléčné výrobky, luštěniny, ryby, zařazujeme i cereální pečivo. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.Dětem, které brzy dochází do MŠ je  ráno poskytováno ovoce.

Systém svačin je samoobslužný a podávají se ve třídách, v jídelně se děti stravují pouze v době podávání oběda.

Dětem ze 3.a 4. třídy je svačina přenášena do jejich třídy na odloučené pracoviště v přenosných termonádobách /zajištěno paní uklizečkami ze ZŠ/, na obědy chodí děti 3. třídy do jídelny mateřské školy a děti 4. třídy do jídelny základní školy. Pitný režim je rovněž zajištěn po celý den.

 

 • Podávání  oběda :od 11:30 hod.  do  12 : 00 hod.- 1.,3.,4. třída

                                  

                                        od 12 :00 hod.  do  12 : 30 hod.- 2. třída

 

 • Podávání svačin: od 8 : 30 hod.  do    9 : 00 hod.- 1.,3., 4. třída

                                        od 9 : 00 hod.  do    9 : 30 hod.- 2.. třída

                                        od14 :15 hod.  do  14 : 45 hod.- všechny třídy

 

Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se aby všechno ochutnaly naučily se tak zdravému stravování.

 

2.2  Denní režim 

Denní režim je přizpůsoben jejich věku a specifickým potřebám. Rodiče mohou děti po dohodě s učitelkami přivádět do MŠ dle svých potřeb a možností, mohou si děti vyzvednout rovněž podle svých možností nebo podle okamžité potřeby. Denní činnosti dětí vycházejí ze třídních vzdělávacích programů a mohou pružně reagovat na nečekaný podnět nebo situaci. V denním režimu jsou rovnoměrně zastoupeny spontánní a řízené činnosti, organizace dne se může přizpůsobit aktuální situaci nebo potřebám dětí.

Vnitřní režim dne

U hřiště 500

 • Děti se do mateřské školy přijímají  od 6:30 do 8:0 0 hod, po té se škola z bezpečnostních důvodů zamyká.
 • Odemyká se v poledne ve 12:00, zamyká v 12:30 hod.Odpoledne se odemyká v 14:30 hod. Po předchozí dohodě lze dítě do mateřské školy přivádět kdykoliv dle potřeby rodiny, ale je potřeba mít dítě nahlášené na stravování a předem informovat třídní učitelku.

 U hřiště 540

 • Děti se do mateřské školy přijímají  od 7:00 do 8:0 0 hod, po té se škola z bezpečnostních důvodů zamyká.
 • Odemyká se v poledne ve 12:00.Po předchozí dohodě lze dítě do mateřské školy přivádět kdykoliv dle potřeby rodiny, ale je potřeba mít dítě nahlášené na stravování a předem informovat třídní učitelku. 

PROVOZ  MATEŘSKÉ ŠKOLY /U HŘIŠTĚ 500/

 • je od 6:30 do 16:00 hod, včetně provozu o prázdninách.

PROVOZ ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ /U HŘIŠTĚ  540/ - budova základní školy

 • je od 7:00-15:30 hod. od 1.září do 30.června . V období hlavních  prázdnin se provoz přesouvá do budovy MŠ.
 • Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 4 týdny. Omezení nebo přerušení provozu MŠ  se oznámí   zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem.

2.3  Pobyt venku

Pobyt venku je pravidelnou součástí denního programu dětí. Rozhodující vliv na délku pobytu venku má počasí. Děti nechodí ven za silných inverzí, silného deště a větru, a za mrazu po minus 7 stupňů C. Místo pobytu venku určuje učitelka podle programu činností dětí nebo podle nevšedních událostí a možností v okolí MŠ. V maximální možné míře je využíván pobyt na školní zahradě, pravidelně jsou zařazovány vycházky do přírody.

 

dopoledne od   9 : 30 hodin do 11 : 30 hodin- 1.,3.,4.třída

                  od 10 : 00 hodin do 12 : 00 hodin-  2. třída

odpoledne  od 13 : 00 hodin do 16 : 00 hodin /dle počasí/

2.4  Odpočívání

Součástí  denního režimu je i odpočinek po obědě. Respektujeme odlišnou potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Všechny děti odpočívají 30 minut, kdy je jim přečtena pohádka nebo i puštěna  relaxační hudba. Po té se můžou rozhodnout, zda budou odpočívat a nebo si hrát stolní a tvořivé hry, výtvarné činnosti, apod.Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné.

Pedagogové se samy chovají podle zásad zdravotního životního ho stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

3,PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY 

V naší mateřské škole usilujeme laskavým a vlídným přístupem o vytváření pozitivního a podnětného prostředí, které dětem poskytne dostatek prostoru pro jejich sebeutváření a všestranný rozvoj. Respektujeme individuální potřeby dětí a snažíme se o jejich trvalé uspokojování. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není zvýhodňován ani znevýhodňován. Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Snažíme se o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, kterou navazujeme vzájemný vztah důvěry a spolupráce. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Usilujeme o to, aby děti dodržovaly předem dohodnutá pravidla. Budeme se dostatečně věnovat vztahům ve třídě , nenásilně tyto vztahy ovlivňovat  prosociálním směrem – prevence šikany.

4.ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

Denní řád v naší mateřské škole je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Snažíme se o to ,aby poměr spontánních a řízených činností byl v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. Poskytujeme dětem  dostatek času i prostoru pro spontánní hru.Veškeré aktivity organizujeme tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem atp. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku(mazlíčči) a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně apod.Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Nejsou překračovány doporučované počty děti ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno.

3.1 Organizace dne v mateřské škole

6:30 -  8:00       scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí /1+2.třída,/

7:00 -  8:00       scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí /3.třída/

8:00 -  9:30        ranní hry   /1.,3.,4.třída/

                           ranní svačina

                           didakticky zacílené činnosti individuálně a ve skupinách

                           jazykové chvilky, smyslové hry,  tělovýchovná chvilka, dopolední svačinka

                           individuální logopedická prevence

8:00 -10:00        /2.třída/

 9: 30 -11:30    pobyt venku /1.,3.,4.třída/

10: 00 -12:00    pobyt venku /2.třída/

 

11:30 -12:00     hygiena, oběd /1.,3.,4.třída/

12:00 -12:30     hygiena, oběd /2.třída/

 

12:30 -14:15     hygiena ,odpočinek /1.,2.,3.,4. třída/

 náhradní nespací aktivity

                          péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

 individuální logopedická prevence

    

14:15-16:00      hygiena, svačin/1., 2.třída/

                          hry dle zájmu dětí

 pokračování didakticky cílených činností

14:15-15:30       /3., 4.třída/

 

 

3.2 Přijímání dětí do mateřské školy

 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Termín přijímacího řízení do MŠ bývá převážně v dubnu , o termínu bude veřejnost informována prostřednictvím plakátů , v místním rozhlase a na webových stránkách školy – www.zsborsice.cz
 • Žádost o přijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání  dítěte vydává a vyplněné přijímá p.Dagmar Cilečková
 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů  po zápisu.
 • Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na hlavních dveří budovy Mateřské školy Boršice
  • na webových stránkách školy : zsborsice.cz
 • Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které Vám bude přiděleno při zápisu

 

 • O přijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání  rozhoduje ředitel školy podle stanovených kritérií
 1. dítě v posledním roce před zahájením školní docházky
 2. dítě s  pobytem v obci Boršice
 3. termín zahájení docházky /září/
 4. opakované žádosti tj.neumístění v minulém školním roce
 5. dítě s jiným pobytem

  V případě shodných kritérií je rozhodující věk dítěte /starší/

 

 • Do mateřské školy budou přijímány nejen děti smyslově,tělesně a duševně zdravé,ale je i možnost, po projednání s odborným lékařem, umístit dítě zdravotně postižené a děti s výchovnými a vývojovými poruchami

 

 • Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím upozornění zástupce dítěte, jestliže

-     se dítě bez omluvy zákonného zástupce  nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

-      zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

-      ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

-     zákonný zástupce opakovaně neuhradil úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne  s ředitelem jiný termín úhrady

 

5. ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek stále zdokonalujeme .Při vedení zaměstnanců se snaží vedoucí učitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje  spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Ředitel školy Mgr.Tomáš Kozák ve spolupráci s p. D.Cilečkovo rozumně hodnotí práci podřízených, nezapomíná na jejich vhodnou motivaci, podporuje spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby.Vedoucí učitelka vypracovává školní vzdělávací program za přispění  ostatních členů pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a  užitečné, ale je potřeba je ještě více ujasnit .Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.Naše mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní školou, popřípadě i jinými organizacemi v místě mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Více rozvedeno v integrace mezi MŠ a vnějšími subjekty.

 

6.INTEGRACE MEZI MŠ A VNĚJŠÍMI SUBJEKTY

6.1 Mateřská škola a spolupráce s odborníky

 Na naší mateřské škole provádí logopedickou prevenci tři učitelky, které spolupracují s logopedkou z SPC při Spec. MŠ a Spec.ZŠ Uherské Hradiště Mgr. Ivou Chudobovou.

Péče o integrované děti bude prováděna ve spolupráci s SPC DUHA Zlín.

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Uh.Hradišti – vyšetření školní zralosti.

6.2  Mateřská škola a spolupráce s obcí

Společně s dětmi se podílíme na všech významných akcích a událostech v obci. Snažíme se být nápomocni v udržování lidových tradic a zvyků. Zveme představitele obce nejen  na naše významnější akce jako je zahájení a ukončení školního roku, ale i na akce, které pořádáme spolu s rodiči. Snažíme se obec informovat o všem dění a společně řešíme i potřeby mateřské školy. Dvě paní učitelky jsou členkami SPOZ. Děti pravidelně obohacují svým programem vítání občánků.

6.3  Mateřská škola a spolupráce se základní školou

Snažíme se být v neustálém kontaktu jak s vedením školy, tak i s ostatními zaměstnanci ZŠ.

Provádíme vzájemné konzultace s paní učitelkami první třídy – předáváme si vzájemné poznatky v oblasti výchovně vzdělávací procesu. Společně připravujeme děti na zápis do první třídy-návštěva ve škole, účast učitelek z MŠ při zápisu. Spolupracujeme v oblasti logopedie, při rozvíjení pohybových aktivit – aerobic. Děti z prvních třídy se zúčastňují kulturních akcí pořádaných MŠ a naše opačně. Děti z vyšších ročníků ZŠ nám pomáhají při  sportovních i mimořádných akcí pořádaných mimo prostory MŠ. 

6.4  Mateřská škola a spolupráce s rodiči 

Chceme co nejvíce zapojit rodiče do dění naší mateřské školy – viz úvod. Pravidelně je informujeme o všem i především  přímým kontaktem s učitelkami, ale i prostřednictvím plakátů, webových stránek. Rodiče jsou seznámeny se svými právy a povinnostmi.

 6.5  Mateřská škola a senioři

V rámci výchovy k toleranci, úctě k druhým, pochopení jsme se rozhodli navázat spolupráci i s Domem pokojného stáří ,kde našli svůj druhý domov především senioři. Navštěvujeme je v průběhu roku při slavnostních příležitostech jako jsou př. Vánoce, Velikonoce, Den seniorů apod.

Nezapomínáme ani na „seniory“ našich dětí , kteří mají možnost strávit se svým vnoučkem či vnučkou odpoledne  v MŠ  v období vánočních svátků.Cílem této spolupráce je vzájemné poznávání specifik obou generací, vzájemné obohacování a podněcování k dalším kontaktům.

6.6  Mateřská škola a „Pohodové chvilky“

Pohodové chvilky jsou určeny pro maminky s dětmi, které ještě nedochází do mateřské školy.

Děti mají možnost v přítomnosti své maminky přirozeně a pozvolna se adaptovat na nové prostředí.Další formu spolupráce v příštím roce by jsme mohli rozšířit o společné aktivity.

6.7 Mateřská škola a dílčí specifické projekty

 • „Veselé pískání, zdravé dýchání“- hra na zobcovou sopránovou flétnu pod vedením paní učitelky Jitky Třískové
 • „Hrajeme si se slovíčky“ – logopedická prevence, kterou provádí paní učitelky Dagmar .Cilečková, Vladimíra .Mlčková a Jitka Třísková
 • „Plavu si ani nevím jak“ – děti absolvují plavecký výcvik v Uh.Hradišti
 • „Cvičíme pro radost“ – aerobic pro děti pod vedením paní učitelky Vladimíry Mlčkové

6.8 Mateřská škola a zájmové kroužky

 • Výtvarný kroužek pod záštitou ZUŠ Uh.Hradiště – paní Jana Širońová

7.PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

7.1 Pedagogický kolektiv

Po vzniku právní subjektivity, kdy se naše mateřská škola, včetně školní jídelny,  stala součástí základní školou, byla ke dni 3.1.2003 pověřena jejím vedením paní Dagmar Cilečková. Kolektiv mateřské školy tvoří : 1. třída -paní učitelky – Bronislava Zabilová,Vladimíra Mlčková , 2.třída - paní učitelka Dagmar Cilečková a Hana Brázdilová,  3. třída – paní učitelka Gabriela Hejtmánková ,4. třída,  učí paní učitelka Jitka Třísková,. Dále na naší MŠ  působí  pedagogická asistentka – Kateřina Chmelová.Paní učitelky mají pozitivní vztah k dětem a mají zájem o rozvoj školy. Koncepce mateřské školy vzniká na základě týmové práce, na návrhu a realizaci programu školy přispívají všechny učitelky.

7.2. Provozní zaměstnanci

 • uklizečka – paní Zuzana Hulínová
 • vedoucí školní jídelny – paní Jarmila Zástavová
 • vedoucí kuchařka – paní Dana Kempová
 • kuchařka – paní Marcela Šestáková
 • pomocná kuchařka – paní Helena Kamarádová

Provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí školy, zajišťují hladký provoz školy a podílí se na uspokojování základních fyziologických potřeb.

Kvalita práce a osobní vlastnosti všech zaměstnanců mateřské školy přispívají k pozitivnímu školnímu klimatu.

8. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH.

8.1 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Integrovaným dětem byl vypracován v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání  IVP, který jejich vzdělávacím potřebám, fyzickým či psychickým možnostem maximálně vyhoví. Odpovědným pracovníkem za vzdělávání těchto děti je Mgr.Tvarůžková z  SPC DUHA  Zlín.

Jsou vytvořeny podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

8.2 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

 Do současné doby jsme se ještě neměli možnost s touto situací se zabývat, ale v případě jejího vyskytnutí budeme reagovat úpravou školního, třídního  i individuálního vzdělávacího programu, aby  jejich  obsah i podmínky, byly dle potřeb a možností rozumně přizpůsobeny  mimořádným schopnostem  dětí a popř. doplněny nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností dětí.

9.AUTOEVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY A HODNOCENÍ DĚTÍ

 Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a  užitečné, ale je potřeba je ještě více ujasnit .Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Více rozpracováno v příloze : „Pravidla vnitřní evaluace a hodnocení MŠ“.

10. PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ POČÍTAČE

 • Před použitím PC programu musí být paní  učitelka seznámena s obsahem programu,

způsobem fungování a jeho ovládání

 • K počítači umožní přístup dětem starším čtyř let
 • U počítače jsou přítomny maximálně 4 děti.Jedno dítě si hraje, ostatní sledují
 • Děti mohou být u počítače denně :

4-5  let     10-15 minut

5-6 let      15-20 minut

 

Velkým pomocníkem je bzučák, děti jsou schopny samostatně si nastavit jim určený čas.

 

Součástí školního vzdělávací programu je i výchovně vzdělávací část.

Komplektní ŠVP je k dispozici v šatnách MŠ.