Novinky a aktuality

09.09.2014

Upozornění

Omlouváme se, ale připravujeme pro Vás novou verzi stránek...

09.09.2014

Zahájení školního roku 2014/2015

V pondělí 1. září 2014 proběhlo v Kulturním domě slavnostní zahájení školního roku. Žáky nejdříve přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Kozák, poté jim popřáli mnoho úspěchů v novém školním roce také starosta obce Boršice Ing. Roman Jílek a zástupkyně…..

Aktuální fotoalba

Organizace školního roku

 

Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

 

Organizační směrnice základní školy a mateřské školy pro školní rok 2013/2014

 

Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Podradovany 190 je úplnou základní školou.

 

Odloučené součásti: 

1. Dolní škola pro l.až 5.postupný ročník s adresou              Boršice, U Hřiště 540 

2. Mateřská škola a školní jídelna s adresou                       Boršice, U Hřiště 500

3. Mateřská škola - starší děti                                         Boršice, U Hřiště 540

 

Součástí školy je školní družina a školní klub.

 

 • 1. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, ekologickou a tělesnou výchovu žáků. Umožňuje náboženskou výchovu. Základní škola realizuje pro žáky další studium, zájmovou činnost a výchovně vzdělávací kurzy, umožňuje žákům přístup k internetu.

 

 • 2. Organizace základní školy

 

Základní škola je tvořena I. stupněm pro I. až V. ročník na dolní škole a II. stupněm pro VI. až IX. ročník na horní škole. Na I. stupni ZŠ je 5 tříd, II. stupeň má 4 třídy. Je otevřeno jedno oddělení školní družiny. Školu  řídí  ředitel. V případě nepřítomnosti ředitele je pověřen řízením zástupce ředitele, pak výchovný poradce, v mateřské škole pak vedoucí učitelka pro předškolní výchovu, jejichž kompetence a pravomoci jsou stanoveny v náplni práce.

 

Mateřská škola je tvořena čtyřmi třídami, z nichž dvě jsou v budově prvního stupně. Je stanovena vedoucí učitelka pro předškolní výchovu, která je přímo podřízena  řediteli školy a její kompetence a pravomoce jsou stanoveny v  náplni práce.    

Součástí základní školy je školní jídelna. Je stanovena vedoucí školní jídelny, která je přímo podřízena řediteli školy a její kompetence a pravomoce jsou stanoveny v náplni práce. 

Školní družina je zřízena pro žáky I. stupně základní školy a slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování. Činnosti školní družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti nezúčastní plný počet žáků, stanovený pro oddělení.

Školní klub je zřízen pro žáky I. a II. stupně základní školy, resp. mateřské školy a slouží k výchově, vzdělávání a zájmové činnost žáků školy. Školní klub realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování. Činnosti školního klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do školního klubu, pokud se této činnosti nezúčastní plný počet žáků stanovených pro skupinu.

Organizace školního klubu

      Školní klub je tvořen skupinami žáků  podle zájmu.  Skupiny jsou naplňovány od počtu 10 do počtu 15 žáků, výjimku tvoří šachový. S jednotlivými vedoucími kroužků jsou uzavírány smlouvy na dohodu o pracovní činnosti.

 

     Oddělení školního klubu:

         - TOM (turistický oddíl mládeže)   

         - šachový kroužek

         - sborový zpěv

         - taneční

         - pohybový kroužek

Dále je ve škole zabezpečena mimoškolní výtvarná  a hudební výuka Základní uměleckou školou Uherské Hradiště a tance Zumba.

 

          Poradní orgány ředitele školy

  • a. pedagogická rada
  • b. metodická sdružení a předmětové komise pro otázky výuky
  • c. školská rada
  • d. shromáždění provozních zaměstnanců
  • e. žákovský parlament

   

  Zastupitelnost ředitele

  V době nepřítomnosti ředitele školy ho zastupuje zástupce ředitele, v případě jeho nepřítomnosti řídí školu výchovný poradce, mateřskou školu vedoucí učitelka.

   

   

  Název zřizovatele:

  Obec Boršice, okres Uherské Hradiště

  687 09 Boršice

  IČO: 290823

  Právní forma: obec

   

  Název a sídlo příspěvkové organizace:

  Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

  687 09 Boršice, Podradovany 190

  IČO: 75023547

  Právní forma : příspěvková organizace

  Identifikátor zařízení: 600 124 355

  IZO: 102 731 845

  Zařazení do sítě škol: 2.2.1996

   

  Ředitel školy:                       Mgr. Tomáš Kozák

                                                              Dolní 377, Uherské Hradiště

  Datum konkurzu:                                20. srpen     2012

  Jmenování do funkce:                         21. srpen    2012

  Zástupce ředitele:           Mgr. Lenka Daníčková

                                                              Boršice 698

  Jmenování do funkce:                          21. srpen 2012

   

   

  Zástupce ředitele pro předškolní výchovu:  

                                                Dagmar Cilečková

                                                             Boršice 637

  Jmenování do funkce:                        6. leden 2003

   

  Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školním klub.

   

  Rada školy je zřízena od 1.11. 2005

  Mgr. Petra Dostálová - předsedkyně školské rady  

  Mgr. Oldřich Vařečka                                         

  Mgr. Alena Vlčková                                                      

  Mgr. Radim Zapletal

  Mgr. Pavla Zahrádková

  Mgr. Jana Brzicová  

   

   Plán  třídních schůzek a pedagogických rad

  Pedagogické rady:

  26. 08. 2013 - 9:00

  18. 11. 2013 - 13:30

  27. 01. 2014 - 13:30

  14. 04. 2014 - 13:30

  23. 06. 2014 - 13:30

  Třídní schůzky:

  04. 09. 2013 – I. stupeň – situace po dobu rekonstrukce

  30. 09. 2013 – II. stupeň – volba do ŠR, SRPŠ atd.

  18. 11. 2013 – II. stupeň – hodnocení 1. čtvrtletí

  19. 11. 2013 – I. stupeň – hodnocení 1. čtvrtletí

  prosinec 2013 – IX. třída – VP – přijímací řízení

  14. 04. 2014 –  I. + II. stupeň – hodnocení 3. čtvrtletí

   

    Součástí této směrnice je organizační struktura ZŠ

   

   Boršice   26. 08. 2013           Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy