Novinky a aktuality

09.09.2014

Upozornění

Omlouváme se, ale připravujeme pro Vás novou verzi stránek...

09.09.2014

Zahájení školního roku 2014/2015

V pondělí 1. září 2014 proběhlo v Kulturním domě slavnostní zahájení školního roku. Žáky nejdříve přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Kozák, poté jim popřáli mnoho úspěchů v novém školním roce také starosta obce Boršice Ing. Roman Jílek a zástupkyně…..

Aktuální fotoalba

Zákon č.106/1999 Sb.

Způsob, jakým škola naplňuje úkoly vyplývající ze zákona č.106/1999 Sb.

 

Základní škola a Mateřská škola Boršice, okes Uherské Hradiště, příspěvková organizace IČO: 75023547 Bank. spojení: KB, č.ú.: 86-3952730207/0100 Tel./Fax: 572501148 Podradovany 190, 687 09 Boršice E-mail: zsborsice@uhedu.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

I. Obecná ustanovení

Jako statutární orgán školy vydávám tuto směrnici o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon) stanoví povinnost státních orgánů, orgánů územní samosprávy, veřejných institucí hospodařících s veřejnými prostředky a dalších povinných subjektů poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, stanoví podmínky, za nichž se informace poskytují, a stanoví postup vyřizování žádostí.

 

II. Základní informace

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je obec Boršice. Součásti příspěvkové organizace jsou: základní škola, školní družina, školní klub, školní jídelna a mateřská škola. Ředitel školy je jmenován na základě konkurzního řízení vyhlášeného zřizovatelem školy. Pravomoci a působnost ředitele školy je dána zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

 

III. Přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení

Pracovníky oprávněnými k přijímání žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení jsou:

a) ředitel školy Mgr. Tomáš Kozák, 572501148, e-mail: zsborsice@uhedu.cz

b) Hospodářka školy ing.Jitka Durníková, tel.576514003

 

IV. Postup při vyřizování žádostí a odvolání se

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy. Postup stanoví zákon č. 106/1999 Sb., v platném znění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Odvolání je přípustné proti rozhodnutí ředitele školy podle § 165, odst. 2 zákona č. 561/204 Sb., v platném znění ve lhůtě uvedené v rozhodnutí podáním u ředitele školy, který odvolání postoupí k vyřízení a konečnému rozhodnutí krajskému úřadu.

 

V. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se organizace při výkonu své působnosti řídí

- Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých dalších náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění

- Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

- Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění

- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Všechny výše uvedené zákony a vyhlášky jsou k dispozici v kanceláři školy v úředních hodinách pro veřejnost ve středu od 14.00 do 16.00 hod. nebo na základě telefonické dohody s některou z určených osob podle článku 3.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Výroční zprávy školy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Součástí této směrnice jsou přílohy: sazebník úhrad a vzor žádosti o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení.

Tato směrnice nabývá platnosti 10.1. 2009.

 

V Boršicích 21.08. 2012

Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy

 

 

Příloha č.1

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn z poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Hradí se skutečné náklady na materiál a mzdu pracovníka poskytujícího informace.

Kopie A4 černobílá jednostranná 1 Kč/ks

oboustranná 2 Kč/ks

Kopie A4 barevná jednostranná 4 Kč/ks

oboustranná 8 Kč/ks

CD - ROM 15 Kč/ks

Cena za 1 hodinu práce 100 Kč

Poštovné dle sazebníku České pošty + cena obálky

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 Vzor žádosti o informaci

 

ZŠ a MŠ Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace,

Podradovany 190

68709 Boršice

 

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Žadatel: .......................................................................................

(jméno a příjmení, u právnické osoby název společnosti a identifikační číslo)

Adresa: .......................................................................................

( u právnické osoby sídlo) Telefon: .................................

E-mail:.......................................

Charakteristika žádosti: .............................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. .............................................................................................................

 

Způsob předání informace:

a) zaslat poštou

b) zaslat e-mailem

c) bude vyzvednuto osobně

Podpis žadatele: ..............................

 

Za ZŠ a MŠ Boršice převzal: ...........................................

Dne: ........................